Количка

0 артикула

Официални правила на играта “Поръчай и спечели абонамент”


1. Организатор и Изпълнител на играта


Играта “Поръчай и спечели абонамент”, наричана за краткост “Игра”, се провежда на официалния сайт на Artline Studios https://artline-store.net/ при следните условия:

Организатор на играта е Artline Studios, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници, които се включват в играта. Организаторът си запазва правото да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Facebook страницата на Artline Studios https://www.facebook.com/ArtlineStudios.LTD.

Изпълнител на играта e СТУДИОТО НА А ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Червена стена 4, с ЕИК 205810214, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.2. Механизъм на играта


В тази Игра клиентите трябва да направят поръчка на продукти с марка "Артлайн Студиос" на обща стойност поне 100 лв. на сайта https://artline-store.net/.

- Периодът на провеждане на играта е 08.10.2020 г. - 20.12.2020 г. в 23:59 ч.

- Победителите ще бъдатоповестени с пост на стената на страницата на Artline Studios https://www.facebook.com/ArtlineStudios.LTD до три дни след края на играта.

- Участието в Играта е обвързано с покупка от страна на Участника.

- Всеки клиент може да участва многократно в Играта с всяка своя поръчка през сайта.

- С извършването на поръчка на стойност над 100 лв. през сайта, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.3. Право на участие


Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за организатора Artline Studios и изпълнителя СТУДИОТО НА А ЕООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

Не се допуска участие от клиенти, които са направили поръчка през сайта, но не са я платили в рамките на периода на провеждане на играта.4. Награждаване и уповестяване на победители


Изпълнителят известява спечелилите участници чрез отделен пост на стената на Artline Studios, в който са упоменати имената на печелившите участници.

Печелившите ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус.

За да получи наградата си, печелившият участник следва да изпрати лично съобщение в страницата на Artline Studios в срок от 7 дни след уведомяването му.

Участниците се съгласяват, че предоставянето на личните им данни по горепосочения начин е необходимо за целите на получаване на полагаемата награда. Получените лични данни няма да бъдат използвани за други цели, освен описаните в настоящите Правила.5. Награда


Наградата е: абонамент за книгите на издателство Artline Studios, които ще излязат през 2021 г. и не са с етикет в сайта „луксозно издание“.

Победителите ще бъдат 3 на брой, като ще им се предостави възможността да получат наградата си чрез изпращане на лично съобщение до страницата на Организатора.

- Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

- Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.6. Защита на личните данни


С участието си в Играта, всеки участник декларира, че:

- Е прочел, запознат е и се съгласява с настоящите Правила;

- Е запознат с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на личните му данни (име, адрес, телефон) и се съгласява с тях;

- Предоставя доброволно личните си данни;

- Изразява изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите на настоящата Кампания.

Основанието за събирането и обработването на личните данни на участниците е изпълнението на задължението на Artline Studios за предоставяне на награда на печелившия/печелившите участници в съответствие с настоящите Правила и условия.

Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в игрите и доставяне на наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.7. Разни


Всеки участник в играта се счита за уведомен и съгласен с тези правила. С включването си в играта, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на Facebook страницата на Artline Studios с цел обявяване на печелившите в Играта.

Организаторът не е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за определени лица да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook.


Успех!

Екипът на Artline Studios.