Количка

0 артикула

Политика за личните данни

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на потребителите на уебсайта на СТУДИОТО НА А ЕООД („Политиката”) и е неразделна част от Условията за ползване на уебсайта („Условията за ползване“). В случай че не сте съгласни с Условията за ползване или с тази Политика, моля не използвайте уебсайта.


Политиката е в сила от 27.09.2018 г.


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА НА СТУДИОТО НА А

С цел предоставяне на стоките и услугите си на уебсайта http://artline-store.net („Уебсайта”), СТУДИОТО НА А („Студиото на А“/ „Ние“), ЕИК 205810214, адрес на управление: София 1421, ул. „Червена стена“ №4, обработва лични данни на физически лица („Субекти на данни“ /„Вие“), в съответствие с настоящата Политика.


При обработването на лични данни СТУДИОТО НА А спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламента“).


Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни („Обработването”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.


Вие сами решавате дали и как да използвате стоките и услугите, предоставяни чрез Уебсайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предложим и доставим съответната стока или да предоставим съответната услуга или част от нея.1. Категории субекти на данни


Във връзка с предоставените стоки и услуги СТУДИОТО НА А обработва информация относно следните Субекти на данни:


(а) физически лица, ползватели на Уебсайта с регистрация, като Потребители;


(б) физически лица, ползватели на Уебсайта без регистрация, като Гости;


(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към СТУДИОТО НА А;


(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към СТУДИОТО НА А;


(д) физически лица, законни представители на малолетни и непълнолетни лица;


(е) физически лица, представляващи и действащи от името на юридическо лице в случаите по б. (а) – (г) по-горе.2. Категории данни, които обработваме


Информацията (категориите лични данни), която обработваме относно Вас съобразно тази Политика, може да включва:


2.1. Във връзка с регистрация/ създаване на потребителски профил на физическо лице: имена, имейл адрес, адрес, телефон, пощенски код, населено място, държава и парола;


2.2. Във връзка с регистрация/ създаване на потребителски профил на юридическо лице: имена, ДДС номер, имейл адрес, фирма, адрес, телефон, пощенски код, населено място, държава и парола;


2.3. Във връзка с извършване на покупки в електронния магазин на Уебсайта: тип потребител, имена, телефон, адрес, пощенски код, населено място, държава, ДДС номер и име на фирма (за юридически лица), начин на плащане, номер на ваучер (ако е приложимо), инструкции и коментари към поръчката в неструктуриран вид;


2.4. Във връзка с подадени жалби, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст): неструктурирана информация, съдържаща се в съответните жалби, заявления, искания, молби и сигнали, както и информация, свързана с резултата от обработването им;


2.5. Във връзка с абониране за получаване на маркетингови съобщения за продуктови линии, планирани издания, класации за най-продавани книги и друга актуална информация като търговски предложения, събития, медийни публикации и т.н.: име и фамилия, имейл адрес, допълнителна информация относно абоната (читател/ родител/ журналист/ разпространител на печатни издания), предпочитан формат на бюлетина (HTML/ текст) ;


2.6. Във връзка с публикуване на мнения, коментари и др. под.: три имена, дата, оценка на продукта, мнение (текстово съдържание в неструктуриран вид);


2.7. Логове: информация от логове за извършване на регистрация и за съгласяване с Условията за ползване и Политиката за защита на личните данни (лог за дата, час и IP адрес), от логове за влизане в акаунт, от сървърни логове и от логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория (лог за дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство);


2.8. „Бисквитки“: За функционирането на Уебсайта е необходимо ползването на „бисквитки“. Детайлно описание на използваните „бисквитки“, тяхното предназначение и информацията, която се обработва посредством тях, може да бъде намерено в Условията за ползване на уебсайта на СТУДИОТО НА А , достъпни на: http://artline-store.net/page/5/uslovia-za-polzvane.html

2.9. Други данни: СТУДИОТО НА А може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Уебсайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.
3. Цели на обработването на лични данни


СТУДИОТО НА А събира, съхранява и обработва информацията, описана в т. 2 по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Уебсайта. В зависимост от правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:


Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на СТУДИОТО НА А;

Цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с СТУДИОТО НА А или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор;

Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на СТУДИОТО НА А и трети лица;

Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие.

3.1. Целите за обработване на лични данни от СТУДИОТО НА А , свързани със спазване на законови задължения, включват:


(а) обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, както и на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на отговори по тях;


(б) осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;


(в) пазене на логове на електрони волеизявления;


(г) други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни, лицензионни и др.) на СТУДИОТО НА А , свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.


3.2. Целите за обработване на лични данни от СТУДИОТО НА А, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор с СТУДИОТО НА А, включват:


(а) приемане, администриране и обработване на поръчки;


(б) изпълнение и осъществяване на доставка на покупки, извършени през Уебсайта;


(в) обслужване на клиенти, включително предоставяне на онлайн услугите, достъпни на Уебсайта;


(г) осигуряване на възможност за регистрация на профил в Уебсайта и администриране и поддържане на регистрираните профили;


(д) осъществяване на комуникация, свързана с предоставяните услуги;


(е) администриране и получаване на плащания за предоставяните услуги, вкл. от разстояние;


(ж) приемане, администриране и обработване на рекламации;


(з) финансово-счетоводна дейност и администриране, обработване и събиране на дължими плащания за предоставените услуги;


(и) възстановяване на грешно преведени суми;


(к) осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на услугите, съобразен със заявените от ползвателите предпочитания.


3.3. Целите на легитимните интереси на СТУДИОТО НА А или на трети лица (други ползватели на Уебсайта (регистрирани и нерегистрирани потребители на Уебсайта), служители на СТУДИОТО НА А и негови подизпълнители или доставчици на услуги), за които може да е необходимо обработване на личните данни на Субектите на данни, включват:


(а) осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта от страна на Субектите на данни и от страна на трети лица, включително за целите на поддръжката и администрирането на Уебсайта, предотвратяване на кибератаки и други злоумишлени действия;


(б) моделиране, развитие и подобряване функционалността на Уебсайта;


(в) осъществяване на необходимата комуникация със Субектите на данните, включително по електронен път, във връзка с уведомяването им при промени в Условията за ползване, тази Политика и други важни промени, свързани с предоставянето на стоките и услугите или с функционирането на Уебсайта;


(г) дейности по извършване на проверки във връзка с постъпили жалби, сигнали, молби и др. под.;


(д) осъществяване и закрила на правата и законни интереси на СТУДИОТО НА А , включително и по съдебен ред и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите посетители в Уебсайта;


(е) администриране и управление на услугите, предоставяни през Уебсайта, и обслужване на регистрираните потребители и посетителите на Уебсайта ;


(ж) установяване на взаимоотношения с нови потребители;


(з) управление и контрол на качеството на предоставяните от СТУДИОТО НА А услуги.


3.4. Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено от Субекта на данните, включват:


(а) изпращане на маркетингови и рекламни съобщения за продукти, услуги, специални оферти, пакети, събития и други подобни.


(б) проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите;


(в) изпращане на информационни бюлетини;


(г) други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от Субекта на данни.
4. Срокове за съхранение на данните


Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите и за спазване изискванията на закона.


Типове данни

Период на съхранение

Пояснения

Регистрационни данни и данни, съдържащи се в профила

За целия период на поддържане на регистрацията, профила в Уебсайта и до 5 (пет) години от прекратяване на регистрацията

Тези данни Ви идентифицират като страна по договора за предоставяне на услугите в уебсайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на договора и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 5 (пет) години от прекратяване на регистрацията.

Данни за плащания и фактури

до 10 (десет) години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

Тези данни са необходими с оглед данъчното и счетоводно законодателство, като определеният срок за съхранение е съобразен с техните изисквания.

Логове

За срок от 1 (една) година. С оглед изискванията на ЗЕДЕУУ логът се пази за срок от 1 (една) година

СТУДИОТО НА А като посредник при електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги има задължение да пази лог-информация относно времето и източника за всяко извършено електронно изявление чрез Уебсайта. В допълнение с цел гарантиране сигурността на Услугите, нормалното функциониране на Уебсайта и защитата и осъществяването на законните права и интереси на СТУДИОТО НА А и на другите ползватели на Уебсайта сред данните, които биха могли да бъдат пазени съобразно този срок са логове за извършените вход/изход от Уебсайта, изтриването на данни в Уебсайта, достъп до данни в Уебсайта и др. под. действия с правно значение, извършени в Уебсайта.

Данни от абонамент за имейл бюлетин

За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване

Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време. Когато Субектът на данните оттегли своето съгласие за получаване на имейл бюлетин, данните от абонамента, необходими за изпращането му, се изтриват.

Кореспонденция, жалби и сигнали

Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 (пет) години.

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез Уебсайта, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид на давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 (пет) години.

Бисквитки

За описание на използваните „бисквитки“ вж. Условията за ползване на Уебсайта, достъпни на http://artline-store.net/page/5/uslovia-za-polzvane.html

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат промененяни, в случай, че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.


5. Предоставяне на информация


СТУДИОТО НА А не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен описаните в тази Политика, Условията за ползване и предвидените в закона случаи.


5.1. Предоставяне на информация на подизпълнители, обработващи данни по възлагане


Лични данни на Субектите на данни и друга информация относно тях могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които СТУДИОТО НА А е възложило извършването на определени услуги, свързани със Уебсайта, като напр. обработване на информация за статистически и маркетингови цели, извършване на тестове и проби на работата на Уебсайта, услуги за колокация на сървърното и мрежово оборудване, правни услуги и др. Такива лица могат да бъдат доставчици на платежни услуги от разстояние, дружества, предоставящи транспортни и куриерски услуги, както и други лица, които участват в обработването и обслужването на плащания и осчетоводяването, предоставяне на услуги за колокация, правни услуги и други подобни дейности, свързани с предоставяните през Уебсайта услуги.


Тези данни ще бъдат разкривани само в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи данни от името СТУДИОТО НА А и ще бъдат задължени да обработват данните при стриктно спазване на инструкциите на СТУДИОТО НА А и само за целите, предвидени в Условията за ползване и в тази Политика.


5.2. Предоставяне на информация на търговски партньори и други администратори на лични данни


С цел извършване на дейности по администриране дейността на СТУДИОТО НА А , обслужване на Субектите на данни, техническа поддръжка и администриране на Уебсайта и на предоставяните чрез него услуги, информацията относно Субектите на данни може да се предоставя и на партньори на СТУДИОТО НА А .


С приемането на тази Политика Субектът на данните декларира, че е информиран и се съгласява информацията относно него респ. информацията, предоставяна от него за другите Субекти на данни (напр. лица, на които е законен представител – малолетни и непълнолетни, юридически лица), да бъде предоставяна от СТУДИОТО НА А на други администратори на лични данни и по-конкретно на търговски партньори на СТУДИОТО НА А по горния абзац и съответно да бъде обработвана от тях за целите предвидени в тази Политика.


5.3. Предоставяне на информация по силата на нормативно установено задължение


Наред с горното, СТУДИОТО НА А може да разкрие Ваши лични данни на трети лица, когато това е предвидено в закон, включително, ако това бъде поискано от СТУДИОТО НА А по надлежен начин от надлежен ред компетентен държавен или съдебен орган, когато СТУДИОТО НА А е получило изричното съгласие на Субекта на данните за това, както и когато това се налага за защитата на права и законни интереси на СТУДИОТО НА А или на потребители на Уебсайта.


6. Права по отношение на личните данни


Регламентът предвижда следните права:


6.1. Право на информираност – Вие имате право да получите информация относно извършваното обработване на личните Ви данни от страна на СТУДИОТО НА А . Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.


6.2. Право на достъп – Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.


6.3. Право на коригиране – Вие имате право да поискате коригиране или попълване на Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.


6.4. Право на изтриване – Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.


6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни – Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това предвидени в него.


6.6. Право за уведомяване на трети лица – В случай че е приложимо, Вие имате право да изискате от СТУДИОТО НА А да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от СТУДИОТО НА А;


6.7. Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.


6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. Такива гаранции са най-малко правото на човешка намеса от страна на СТУДИОТО НА А, правото да изразите гледната си точка и да оспорите решението.


6.9. Право на оттегляне на съгласие – Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.


При услуги, предоставяни на основание Вашето съгласие като напр. абонамент за получаване на имейл бюлетин, чрез функционалностите на Уебсайта е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).


6.10. Право на възражение – Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.


В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.


6.11. Право на жалба до надзорен орган


Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.7. Данни за контакт с СТУДИОТО НА А ЕООД


Седалището и адресът на управление на СТУДИОТО НА А са: София 1421, ул. „Червена стена“ №4, тел.: 02/411 00 02, ДДС №: BG205810214.


Адресът за кореспонденция и адресът на мястото, където СТУДИОТО НА А осъществява стопанската си дейност по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗЗП, е: София 1421, ул. „Червена стена“ №4, тел.: 02/411 00 02; Имейл адрес: artline@artline-comics.net


Субектите на данни могат да упражнят правата си по т. 6.1-6.10 от тази Политика, като отправят съответно писмено искане към СТУДИОТО НА А на адреса за кореспонденция и координатите на СТУДИОТО НА А по-горния абзац.


Искането може да бъде упражнено и по електронен път, като за целта трябва да е подписано от Субекта на данни с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и да се изпрати до СТУДИОТО НА А на адреса на електронна поща, посочен в координатите за връзка с СТУДИОТО НА А по тази точка.


Субектите на данни могат да упражнят правата, свързани с личните им данни лично или чрез изрично упълномощено от тях лице (с нотариално заверено пълномощно).


Част от правата могат да бъдат упражнявани и чрез наличните в Уебсайта функционалности.8. Условия, приложими за съгласието на лице на възраст под 18 години във връзка с услуги на информационното общество


В случаите, когато основание за обработването на личните данни на Субект на данни е изричното му съгласие и това обработване е свързано с прякото предлагане на услуги на информационното общество на Субект на данни, който е на възраст под 18 години, обработването на личните данни на такъв Субект на данни се извършва единствено след дадено съгласие и от родителя/ настойника/ попечителя на този Субект на данни.
Настоящата Политика е съставена от СТУДИОТО НА А ЕООД с оглед изпълнение на задълженията му за предоставяне на информация на субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.


Последно обновяване: 18.02.2021.


Нови заглавия